Słuchaj nas online SUWAŁKI | EŁK

10. rocznica śmierci profesora Bronisława Geremka

13.07.2018

W piątek (13.07.2018) mija 10 lat od tragicznej śmierci wybitnego polityka, orędownika wejścia Polski do NATO, profesora Bronisława Geremka. Profesor Bronisław Geremek był wybitnym politykiem i naukowcem, historykiem, znawcą epoki średniowiecza, absolwentem Wydziału Historii Uniwersytetu Warszawskiego. Jego życie naukowe związane było z Instytutem Historii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, gdzie uzyskał doktorat i habilitację. W 1989 roku został mianowany profesorem nadzwyczajnym. Jest autorem książek, które wytyczyły nowe kierunki badań w europejskiej oraz światowej refleksji historycznej i humanistycznej. 23 uczelnie uhonorowały go doktoratami honoris causa, między innymi Uniwersytet Jagielloński, paryska Sorbona, Uniwersytet Columbia w Nowym Jorku, uniwersytety w Bolonii i Utrechcie. Jako działacz polityczny profesor Bronisław Geremek położył olbrzymie zasługi dla pokojowego wcielenia w życie przemian demokratycznych i zasad społeczeństwa obywatelskiego. W latach 1950-1968 był członkiem Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, z której wystąpił na znak protestu przeciwko inwazji wojsk Układu Warszawskiego na Czechosłowację. Już w latach siedemdziesiątych zaliczał się do grona czołowych postaci polskiej opozycji demokratycznej. W sierpniu 1980 roku związał się z ruchem protestujących w Gdańsku robotników, został jednym z głównych doradców i ekspertów Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”, współpracował blisko z Lechem Wałęsą. W stanie wojennym był internowany, a w 1983 roku aresztowano go za prowadzenie nielegalnej działalności politycznej. W latach 1987-89 przewodniczył Komisji Reform Politycznych Komitetu Obywatelskiego, która przygotowała koncepcje pokojowych przemian demokratycznych w Polsce. Odegrał wybitną rolę w czasie obrad Okrągłego Stołu. W 1989 roku został posłem na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, przewodniczył Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych i Komisji Konstytucyjnej. Był posłem ziemi suwalskiej, jednym z założycieli Unii Demokratycznej, a potem Unii Wolności i przewodniczącym klubu parlamentarnego tej partii. Podejmował liczne działania mające na celu pełne członkostwo Polski w NATO i przystąpienie naszego kraju do Unii Europejskiej. Piastował godność ministra spraw zagranicznych i posła do Parlamentu Europejskiego. Zginął tragicznie 13 lipca w 2008 roku. Warto przypomnieć, że imię profesora Bronisława Geremka od 2009 roku nosi aula Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Suwałkach.