Słuchaj nas online SUWAŁKI | EŁK

Umowy w sprawie pracy

17.08.2017

Oceniając oferty pracy, bierzemy pod uwagę rozmaite czynniki. Jednym z nich jest rodzaj umowy zawieranej z pracodawcą. Każda z nich ma swoją specyfikę. Poszczególne cechy mogą być uznane za zalety lub za wady – w zależności od tego, na czym nam zależy.

Umowy zawierane na podstawie przepisów kodeksu pracy

Kodeks pracy gwarantuje ochronę pewnym grupom pracowników. Osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę mają prawo do urlopu, płatnego zwolnienia chorobowego itp.  

Umowa na okres próbny
Maksymalny czas, na jaki może zostać zawarta, to 3 miesiące. Pracodawca może zaproponować ją nam tylko raz, chyba że umowa dotyczy pracy na innym stanowisku lub upłynęły 3 lata od wygaśnięcia poprzedniej. W trakcie okresu próbnego pracownik ma prawo do wynagrodzenia, urlopu wypoczynkowego oraz płatnego zwolnienia chorobowego.  

Umowa na czas określony
Można zawierać ją na łączny okres 33 miesięcy. Po upływie tego czasu umowa wygasa. Pracodawca może zaproponować nam również umowę na czas nieokreślony. Pracownikowi zatrudnionemu w oparciu o umowę terminową przysługuje prawo do wynagrodzenia, urlopu i zwolnienia chorobowego. Okres wypowiedzenia zależy od tego, jak długo byliśmy zatrudnieni u danego pracodawcy i wynosi 2 tygodnie, 1 miesiąc lub 3 miesiące.

Umowa na czas nieokreślony
Bezterminowa umowa gwarantuje wszystkie prawa pracownicze. Okres wypowiedzenia jest taki sam jak w przypadku umowy na czas określony.
Umowa na zastępstwo
Podpisuje się ją, gdy pracownik zatrudniony na stałe nie wykonuje swoich obowiązków np. ze względu na chorobę, urlop macierzyński itd. Nie istnieją ograniczenia czasowe, jeśli chodzi o zawieranie umowy na zastępstwo. Można przedłużać ją dowolną ilość razy.

Umowy cywilnoprawne
    Istnieje duża dowolność, jeśli chodzi o treść umów, które są zawierane na podstawie kodeksu cywilnego. Mimo wszystko obowiązują pewne ograniczenia.

Umowa-zlecenie
Przedmiot umowy to wykonanie określonej czynności prawnej na rzecz zleceniodawcy – może być płatne lub nieodpłatne. Zlecenie stanowi tytuł do ubezpieczeń społecznych, dlatego zleceniobiorcy mogą przysługiwać świadczenia z ubezpieczenia chorobowego, takie jak np. zasiłek chorobowy lub świadczenie rehabilitacyjne.

Umowa o dzieło
Umowa o dzieło nie jest oskładkowana. Wynagrodzenie, jakie otrzymuje wykonawca dzieła, jest pomniejszane wyłącznie o zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Umowa agencyjna
Może być zawarta na czas określony lub nieokreślony. Agent zobowiązuje się w niej do prowadzenia działalności gospodarczej i świadczenia usług pośrednictwa pomiędzy stronami umowy.

Wynagrodzenie netto za pracę na podstawie różnych umów – jak obliczyć?
Aby ustalić kwotę pensji, jaką otrzymamy, od kwoty brutto musimy odliczyć zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych i/lub składki na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne. W tym celu warto wykorzystać kalkulator wynagrodzeń Pracuj.pl: https://kariera.pracuj.pl/kalkulator-wynagrodzen/. Wynik wygeneruje się automatycznie – wystarczy wprowadzić najważniejsze dane.