Słuchaj nas online SUWAŁKI | EŁK

Jak wyliczyć koszty uzyskania przychodu?

14.10.2020

 

Ci podatnicy, którzy rozliczają z podatku dochodowego na zasadach ogólnych lub podatkiem liniowym, mają prawo do pomniejszenia podstawy opodatkowania o koszty uzyskania przychodów. Co istotne, nie każdy wydatek wejdzie do tego katalogu. Same koszty uzyskania przychodu definiowane są w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. To wydatki poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów. Ponadto przepisy jasno określają, jakich wydatków nie można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów.

1. Jakie wydatki zaliczają się do kosztów uzyskania przychodu?
2. Koszty autorskie a podatki
3. Jakie wydatki wliczają się do kosztów uzyskania przychodów?
4. Czego nie można odliczyć?

Jakie wydatki zaliczają się do kosztów uzyskania przychodu?

Koszty uzyskania przychodu pozwalają obniżyć podstawę opodatkowania. W ten sposób tworzy się dochód, który staje się podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym. Wśród wydatków ujętych w tym katalogu znaleźć można pracownicze koszty uzyskania przychodu. Obejmują one podatników, którzy uzyskują przychody z tytułu stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej. W tym aspekcie wysokość kosztów będzie uzależniona od tego, czy rozliczają się za jeden etat czy kilka. Poza tym pracodawca może również stosować podwyższone koszty uzyskania przychodu w przypadku, gdy pracownik mieszka poza miejscowością, w której pracuje. Wynika to z odliczenia wydatków poniesionych na dojazdy. By móc korzystać z podwyższonych kosztów uzyskania przychodów w pit 2021, pracownik musi złożyć oświadczenie o tym, że mieszka w innej miejscowości niż wykonuje pracę.

Koszty autorskie a podatki

Pracodawca ma również prawo w szczególnych wypadkach skorzystać z tak zwanych kosztów autorskich. Wynoszą one 50% od uzyskanego przychodu. Ten przywilej dotyczy twórców i artystów wykonawców. Koszty obliczane są po potrąceniu przez płatnika składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, których podstawę wymiaru stanowi ten przychód.

Jakie wydatki wliczają się do kosztów uzyskania przychodów?

Choć sama ustawa wprost nie wymienia, jakie wydatki można uznać za koszt uzyskania przychodu, to zalicza się do nich przede wszystkim obciążenia związane z utrzymaniem biura takie jak zakup mebli, akcesoriów czy opłacenie czynszu. Poza tym wydatkiem jest także nabycie sprzętu takiego jak telefony, komputery, drukarki, abonament na internet i telefon, oprogramowanie, domena internetowa oraz koszty zatrudnienia pracowników, usługi księgowe, reklamowe, szkolenia, wydatki na samochody firmowe, ubrania służbowe oraz odpisy amortyzacyjne środków trwałych. Dla wielu podatników – szczególnie prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, ważną informacją jest to, że gdy siedziba firmy mieści się w domu, można również zaliczyć częściowo czynsz i wydatki na media proporcjonalnie do powierzchni lokalu, jaka jest wykorzystywana do prowadzenia firmy. Poza tym do katalogu kosztów – który nie jest zamknięty i precyzyjny, wchodzą również wydatki poniesione przed rozpoczęciem działalności gospodarczej, a także te, które są przez przedsiębiorcę uzasadnione i umotywowane.

Czego nie można odliczyć?

Ustawa precyzuje również, jakie wydatki nie wchodzą w katalog kosztów, jakie można odliczyć od przychodu. Są one związane z nabyciem gruntów lub prawa wieczystego użytkowania gruntów, z wyjątkiem opłat za wieczyste użytkowanie gruntów. Poza tym nie odliczymy wydatków z tytułu zużycia samochodu osobowego przewyższających 225 tys. (auta elektryczne) i 150 tys. zł (pozostałe samochody). Nie uwzględnia się także odpisów i wpłat na różnego rodzaju fundusze tworzone przez podatnika, a także wydatków na spłatę kredytów, za wyjątkiem skapitalizowanych odsetek od nich. Nie stanowi kosztów własna praca, jego małżonka czy małoletnich dzieci. Przepisy precyzują również inne aspekty.

 

Artykuł sponsorowany